1972
500cc
250cc
side car
        Pilote
    Nikolai
  Ivanutine

   
      Passager
        Oleg
    Kharine
   Viatcheslav
Krasnotchekov

  Guennady
    Moiseev

       Le Classement

1/ Krasnotchekov Viatcheslav
2/ Efimov Nikolai
3/ Botchkov  Anatoly
4/ Ovchinnikov Vladimir
5/ Mandritchenk Anatoly
6/ Khudiakov Vladimir
7/ Kalinine Victor
8/ Doni Vitaoutas
9/ Opatovitch Sergei

      Le Classement

  1/ Moiseev Guennady
  2/ Kibirine Alexej
  3/ Rulev Pavel
  4/ Rybalchenko Evgeny
  5/ Popenko Victor
  6/ Ovchinnikov Anatoly 
  7/ Kralinine Vladimir
  8/ Khudiakov Yuri
  9/ Grinbergs Vladis
10/ Senko Youri

                  Le Classement

1/ Ivanutine Nikolai / Kharine Oleg
2/ Teleguide Valentine / Sosnovskikh  Piotr
3/ Sibirtsev  Anatoly / Nikonov Igor
4/ Netchiporenko Evgeny / Poganovsky  Boris
5/ Chtcherbinine Serguei / Lygine Serguei
6/ Vedensky Victor / Klimenko Anatoly